Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid en organisatie

Beleidsdomein

Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken is in grote lijnen bevoegd voor alles wat met verkeer, mobiliteit, infrastructuur en openbare werken te maken heeft.

Beleidsdomein MOW

Beleidskader

De vertaling van de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering en de functioneel bevoegde minister(s) uit het beleidskader naar het niveau van het Agentschap wordt vastgelegd in het meerjarig ondernemingsplan AWV 2015-2019. AWV werkt als onderdeel van het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken aan de realisatie van het mobiliteitsbeleid. Het Mobiliteitsdecreet en bijhorend Mobiliteitsbesluit vormen de wettelijke kapstok bij uitstek voor de operationele werking van het Agentschap.

Het meerjarig ondernemingsplan is een stuur- en bewakingsinstrument binnen de volledige beleids- en beheercyclus. Ze geeft de krijtlijnen weer waarbinnen AWV zal werken door doelstellingen en engagementen te bepalen betreffende de kerntaken van het Agentschap.
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt jaarlijks een budget ter beschikking om de vooropgestelde taken en doelstellingen uit het meerjarig ondernemingsplan uit te voeren. Jaarlijks dient het Agentschap een begrotingsontwerp in bij de Vlaamse Regering voor het volgende dienstjaar. Dit ontwerp is onder meer opgesteld op basis van de objectieve behoefteanalyse, een inschatting van de haalbare (investerings)projecten voor het komende ja(a)r(en) en de beleidsaccenten uit de beleidsnota MOW 2014-2019 en de jaarlijkse beleidsbrieven.

Organisatiestructuur

Om een antwoord te kunnen bieden aan de huidige en toekomstige (beleids)uitdagingen, deed het agentschap onderzoek naar de meest effectieve en efficiënte organisatie-inrichting. Uit dit onderzoek bleek dat een structuur met uitvoerende, sturende en ondersteunende afdeelingen de beste structuur/werkwijze is.

Organisatiestructuur AWV

Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan is de jaarlijkse vertaling van de doelstellingen uit het Regeerakkoord. Het verbindt zich ertoe de mobiliteitsdoelstellingen opgenomen in diverse beleidsdocumenten te realiseren. Het ondernemingsplan omvat de realisaties van het afgelopen jaar, alsook de geplande projecten en acties voor het lopende werkjaar. Daarnaast geeft het plan ook een doorkijk op langere termijn.