Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Antwerpsesteenweg

Aanleg vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Antwerpsesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert in de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de Handelslei/Antwerpsesteenweg (N12) in Malle. De projectzone is ongeveer 4 km lang en loopt van het kruispunt met de Andreas Vesaliuslaan tot het kruispunt met de Brechtsesteenweg (N133). AWV zet met deze ingreep sterk in op een verhoging van het comfort en de veiligheid van de fietser en hoopt hiermee meer verplaatsingen met de fiets te stimuleren. De grondverwervingsprocedure is lopende en zal ten vroegste in 2024 afgerond worden.

Wat en waarom?

Onveilige fietspaden lang drukke verkeersas

De Antwerpsesteenweg is een drukke verkeersader waar heel wat doorgaand verkeer op rijdt en die dienst doet als route voor zwaar vervoer en uitzonderlijk transport. Tegelijk wordt deze weg in het fietsroutenetwerk Antwerpen gedefinieerd als een bovenlokale functionele fietsroute.

Dit staat in schril contrast met de bestaande fietspadvoorzieningen. De huidige fietspaden zijn smalle stroken die op gelijke hoogte met de rijbaan lopen en niet gescheiden zijn van het autoverkeer. Bovendien zijn er niet voldoende veilige oversteekplaatsen aanwezig. Hierdoor is de huidige situatie voor de fietser verre van ideaal.

N12 situering fietspaden Antwerpsesteenweg Malle

Grondige verbetering fietsvoorzieningen dringt zich op

Vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg

De verhoging van de veiligheid en het comfort van de fietspaden staan centraal in dit project. Om hiervoor te zorgen, voorziet AWV langs beide zijden van de Antwerpsesteenweg vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breed.

Buiten de bebouwde kom (A. Vesaliuslaan tot Tichelmanstraat) komen de fietspaden achter de bestaande grachten te liggen. In de bebouwde kom zijn de fietspaden gescheiden van de rijweg door een groene berm of de parkeerstrook.

N12 fietspaden Malle dwarsdoorsnede bebouwde kom

Verkeersdoorsnede bebouwde kom

N12 fietspaden Malle verkeersdoorsnede buiten bebouwde kom

Verkeersdoorsnede buiten bebouwde kom

Aan de kruising met de zijstraten krijgen de fietspaden een rode kleur. Auto’s die vanuit de zijwegen richting de N12 komen, zullen zich op een lager niveau dan het fietspad bevinden. Dit om de automobilist duidelijk te maken dat de fietser voorrang heeft. Waar nodig buigt het fietspad een beetje weg van de rijweg, zodat auto’s die naar de N12 willen afslaan voldoende ruimte hebben om zich op te stellen tussen de rijweg en het fietspad.

N12 afbuiging zijstraat Antwerpsesteenweg Malle

Afbuiging fietspad richting zijstraat.

Aan de belangrijkste zijwegen, buigt het fietspad tijdelijk naar de rijweg toe. Hierdoor wordt de aanwezigheid van fietsers zichtbaar voor rechtsafslaande (vracht)wagenbestuurders, en krijgen ook de overstekende weggebruikers (auto’s, fietsers en voetgangers) vanaf de zijstraat een beter zicht op het aankomend verkeer.

Dit principe zal toegepast worden t.h.v. de volgende 4 aansluitingen:

  • N12 x Eikendreef
  • N12 x Nooit Rust
  • N12 x Sint-Pauluslaan
  • N12 x Tichelmanstraat
N12 fietspaden Malle afbuiging naar rijweg

Afbuiging fietspad richting Antwerpsesteenweg.

Fietsoversteekplaatsen

Twee bijkomende oversteekplaatsen moeten ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers de N12 veiliger kunnen oversteken.

  • aan de Sint-Pauluslaan – Dennenlaan. Deze locatie werd aangeduid omdat het traject tussen knoop 61 en 62 van het recreatief fietsknooppuntennetwerk in de toekomst zal verschuiven van de Mostheuvellaan naar dit kruispunt.  
  • aan het kruispunt Tichelmanstraat x Stekensbergstraat, omwille van de nabijheid van de bedrijvenzone en de achterliggende woonwijk.

De nieuwe oversteekplaatsen zullen vergelijkbaar zijn met de bestaande oversteek aan café Trappisten, waarbij fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken via een beveiligde middenberm.

Bestaande oversteek aan café Trappisten

Geen wijzigingen aan rijweg op korte termijn

In dit project voorzien we enkel de nieuwe fietspaden en veranderen we niets aan de rijweg. Omdat het wegdek in slechte staat is, wordt er wel een structureel onderhoud uitgevoerd in 2021.

Op lange termijn is er voorzien om een trambedding aan te leggen op de N12. In het Mobiliteitsplan Malleis namelijk een tramverbinding voorzien van Oostmalle tot Antwerpen. Het ontwerp van de fietspaden is hier al maximaal op afgestemd, zodat deze bij de aanleg van de trambedding niet opnieuw moeten opgebroken worden.

Bushaltes blijven grotendeels behouden

In de projectzone zijn 7 bushaltes. Deze blijven bijna allemaal behouden, met uitzondering van de halte Eikendreef die zal verdwijnen. De halte Scherpenberg verplaatsen we naar het kruispunt met de Tichelmanstraat/Stekensbergstraat om voor een goede aansluiting met de achterliggende wijk en de bedrijvenzone te zorgen. De bus zal op het volledige traject halteren op de rijbaan behalve bij de halte Sint-Pauluslaan. Omwille van de schoolgaande kinderen voorzien we hier een bushalte langs de rijweg.

Parkeerbehoefte in kaart gebracht

In het kader van het studietraject werd een uitgebreid parkeeronderzoek gedaan. Daarin werd gekeken wat de parkeerbehoefte is op verschillende locaties langs de N12. Enkel waar er nood is aan parkeerplaatsen, zullen die in het toekomstige ontwerp worden voorzien.
Binnen de bebouwde kom behouden we de parkeerstrook aan de kant van de even huisnummers (westzijde). Hier kunnen we 29 parkeerplaatsen voorzien worden. De parkeerplaatsen aan de overkant van de weg zullen verdwijnen, met uitzondering van 3 parkeerplaatsen ter hoogte van het bedrijf Keysers Koeltechnieken. De vrijgekomen ruimte richten we zo groen mogelijk in.
Buiten de bebouwde kom voorzien we in principe geen parkeerplaatsen. Enkel daar waar er een noodzaak bleek uit het parkeeronderzoek komen er enkele langsparkeerplaatsen. Het gaat in totaal om 7 plaatsen ter hoogte van de dokter (huisnummer 187), aan de woningen met huisnummers 468-472 en bij de frituur (huisnummer 388).

Timing

Grondverwervingen lopende

Het studietraject voor de vernieuwing van de fietspaden loopt al enkele jaren. In verschillende stappen werden een startnota, projectnota en de ontwerpplannen opgemaakt.  In totaal zijn er 217 innemingen nodig om zo genoeg ruimte te voorzien voor de aanleg van de nieuwe fietspaden achter de grachten. Momenteel zijn de grondverwervingsgesprekken hiervoor lopende. Voor ongeveer 90 dossiers is er inmiddels een akkoord bereikt.

De grondverwervingen zijn een proces van lange adem en zullen daarom ook nog tot minstens 2024 duren. Pas wanneer alle grondverwervingen rond zijn, vragen we de omgevingsvergunning aan, starten we de aanbestedingsprocedure op en kunnen we de uitvoering van de werken inplannen.

Blijf op de hoogte

Communicatie

Alle informatie en de laatste stand van zaken vindt u steeds terug op deze projectpagina.

Vanaf het moment dat we de omgevingsvergunning voor de fietspaden aanvragen zullen we de communicatie over het project activeren. Sowieso voorzien we een infomoment naar aanleiding van het openbaar onderzoek tijdens de vergunningsaanvraag en een tweede infomoment kort voor de start van de werken. 

Documenten