Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee over een veilige N8 en N454

Denk mee over een veilige N8 en N454

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Oost-Vlaanderen

Plaats

Wat en waarom 

In dit ambitieuze project wordt de weg naar Brakel (N8) aangepakt vanaf het kruispunt met de N46 in Oudenaarde tot aan de grens met Brakel in Horebeke. In Horebeke zullen ook de Dorpstraat en de Broekestraat heraangelegd worden vanaf het kruispunt met de Heerweg tot aan de grens met Zwalm. Ook het begin van heel wat zijstraten worden mee opgenomen in de werken.

Projectgebied studie N8 en N454

Veiligheid en bescherming tegen wateroverlast

Met de heraanleg willen we in de eerste plaats inzetten op veiligheid voor alle weggebruikers. Er moet een veilige fietsinfrastructuur komen en veilige, overzichtelijke kruispunten en wegen. Over het hele traject komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Afvalwater wordt zo gescheiden van het regenwater, met als resultaat propere waterlopen, bescherming tegen wateroverlast en beter gezuiverd afvalwater.

 

Denk mee over een veilige N8 en N454

Denk mee over een veilige N8 en N454

Maar eerst luisteren we naar u

We staan helemaal aan het begin van de plannen voor de weg naar Brakel en de Dorpstraat en Broekestraat. Begin 2021 stellen we een studiebureau aan om de plannen voor deze gewestwegen uit te tekenen. Maar voor we daarmee starten, vroegen we de mening van de inwoners van Horebeke en Oudenaarde.

Deze oproep werd goed gehoord. Want via de post en een online platform ontvingen we meer dan 60 reacties. In die reacties stonden verkeersveiligheid en snelheidsremmende maatregelen centraal. Een samenvatting van de reacties leest u hier hieronder.

We bezorgen de verzamelde input nu aan het studiebureau. Dit studiebureau zal de mogelijkheden onderzoeken om de N8 en de N454 te vernieuwen. We vragen het bureau om waar mogelijk in haar ontwerp rekening te houden met de input die we van de omwonenden kregen.

Ook bij de verdere opmaak van de plannen zullen de projectpartners de burgers actief blijven betrekken, onder meer via verschillende publieksmomenten.

Timing en impact

Omdat het ontwerp nog moet opgestart worden en er mogelijks gronden moeten ingenomen worden om de nieuwe weg mogelijk te maken, zal het nog verschillende jaren duren voor de schop in de grond gaat. 

Maar zolang wachten we natuurlijk niet om maatregelen te nemen! 

Het spreekt voor zich dat het Agentschap Wegen en Verkeer niet zo lang wil wachten om de weg veiliger te maken voor de weggebruiker.

Daarom werden eerder dit jaar de huidige aanliggende fietspaden al extra geaccentueerd met een rode kleur. Eind oktober worden er bovendien werken uitgevoerd om het risico op slippartijen in de bochtige zones te verminderen.

 

Aanpassing fietspaden - N8

Aanpassing fietspaden - N8 

Samenvatting reacties 

Meer dan 60 omwonenden dachten mee over een veilige N8 en N454

In oktober 2020 riepen we de weggebruikers en de inwoners van Oudenaarde en Horebeke op om mee na te denken over een veilige N8 en N454. Die oproep werd goed gehoord. Want via een online platform en de post ontvingen we samen meer dan 60 reacties. We vatten deze reacties voor u samen en vertellen u graag hoe we verdergaan met dit project.

Snelheidsremmende maatregelen en verkeersveiligheid staan voor u centraal

In meer dan de helft van de reacties lazen we ideeën waarmee automobilisten gestimuleerd worden om zich aan de geldende snelheidsbeperking te houden. Verkeersremmers, wegversmallingen en het plaatsen van een flitspaal gaf u als mogelijke maatregel mee. Ook de vraag naar trajectcontrole en een snelheidsbeperking naar 50 km per uur in bepaalde zones kwamen enkele malen terug.

Daarnaast kwam verkeersveiligheid, en in het bijzonder veilige fietsinfrastructuur, in meer dan de helft van de reacties terug. Zo lazen we regelmatig de oproep om veilige fietspaden aan te leggen. Een aantal keer werd voorgesteld om op bepaalde trajecten dubbelrichtingsfietspaden aan te leggen. Andere mensen zien liever enkelrichtingsfietspaden. Er waren ook suggesties om de zichtbaarheid te verbeteren bijvoorbeeld door het plaatsen van spiegels.

In net geen derde van de reacties hadden mensen het over gevaarlijke punten die volgens hen moeten aangepakt worden. Daarbij komen vooral de verschillende bochten zoals deze ter hoogte van de Eikenberg en de Hogeweg aan bod. Ook het kruispunt van de N8 met de N454 en omgeving van de kerk en de school in de doortocht van Horebeke werden als aandachtspunt aangehaald.

Enkele mensen vroegen zich af of zwaar verkeer op bepaalde delen van de weg geweerd kan worden. Er kwamen ook voorstellen om bij de vernieuwing van het wegdek te kiezen voor geluidsreducerende materialen

Ten slotte ontvingen we suggesties voor locaties waar een zebrapad kan komen en locaties waar het wegdek van de N8 of de N454 aan herstelling toe is.

Een aantal keer lazen we nog de oproep naar tussentijdse maatregelen.

Suggesties die niet verder onderzocht worden

Van 2 voorstellen kunnen we nu al zeggen dat we deze niet meenemen voor verder onderzoek. De suggestie om een fietstunnel onder de N8 aan te leggen zullen we niet meenemen. Hoewel we de bekommernis voor veilige oversteekplaatsen zeker delen, weten we nu al dat we deze ongelijkvloerse kruisingen niet op een goede manier in  de omgeving en het landschap van de Vlaamse Ardennen kunnen inpassen. Veilige oversteekplaatsen moeten en zullen er zeker komen maar fietstunnels of -bruggen zijn hier niet de passende oplossing.

Daarnaast kwam enkele keren de vraag om de weg uit te breiden naar een weg met 2 keer 2 rijstroken en de daarbij horende verhoging van de snelheidsbeperking naar 90 kilometer per uur. Ook hier kunnen we niet op ingaan omdat  de N8 en de N454 op vandaag een voldoende verkeersdoorstroming genieten Een uitbreiding van de weg zou bovendien betekenen dat we veel meer grond moeten onteigenen en verharden. Een weg met 2 x 2 rijstroken is dus verkeerskundig niet noodzakelijk en zou een zware impact hebben op het landschap en de omgeving. Dit maakt een uitbreiding van de huidige wegcapaciteit niet wenselijk.

Studiebureau gaat aan de slag

Alle overige input die we ontvingen, bezorgen we nu aan het studiebureau. Dit studiebureau zal de mogelijkheden en de suggesties van de burgers onderzoeken om de N8 en de N454 te vernieuwen.  

Van zodra het studiebureau met deze opdracht voldoende vooruitgang maakte, komen we naar u terug. Abonneer u dus nu al op onze nieuwsbrief. Zo blijft u zeker op de hoogte over dit project.