Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Stationsstraat/Provinciesteenweg (stuk Zoellaan - station Haacht)

Herinrichting Stationsstraat/Provinciesteenweg (stuk Zoellaan - station Haacht)

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Herinrichting voor meer verkeersveiligheid en vlotter busverkeer

Gescheiden fietspaden

De aanliggende fietspaden langs de Stationsstraat/de Provinciesteenweg (N21) voldoen niet meer aan de kwaliteitsvoorwaarden die Wegen en Verkeer nastreeft voor fietspaden langs gewestwegen zoals de N21. Wegen en Verkeer plant daarom een grondige herinrichting van de weg. Er komen gescheiden of verhoogde fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Samen met de betrokken politiezones zal bekeken worden of er trajectcontrole langs de N21 kan worden ingevoerd. Zodra er meer nieuws is over de implementatie van trajectcontrole, laten we dat ook op deze webpagina weten. 

Busbaan richting station

Het ontwerp omvat ook de aanleg van een vrije busbaan voor de bussen in de rijrichting van het station van Haacht. De busbaan zal in het midden van de rijweg liggen en zal waarschijnlijk afgewerkt worden met een afgeschuinde boordsteen. De bedoeling van de busbaan is om de bussen vlotter te laten rijden. Wegen en Verkeer investeert in de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer, zodat de bus of de tram een interessant, kwalitatief alternatief wordt en zodat meer mensen uit hun auto stappen en de bus of de tram nemen. 

Faunapassage ter hoogte van de Leibeek

Ter hoogte van de Leibeek zal Wegen en Verkeer een faunapassage aanleggen voor de kleinere diersoorten die zich langs de weg begeven. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde eerder voor om een grotere doorgang (van 2 meter hoog) aan te leggen, die ook voor grotere diersoorten kan dienen, maar dat zou zeer ingrijpende werken aan het niveau van de rijweg met zich meebrengen. Er werd daarom beslist om de hoogte van de passage te behouden op 60 cm. 

situering project stationsstraat provinciebaan haacht

Op 29 juni 2020 vond een digitaal informatiemoment plaats over de herinrichting van de Stationsstraat/Provinciesteenweg in Haacht. Omwonenden kregen er via Google Meet een toelichting over het ontwerp en de stand van zaken van het project. De presentatie kan u hiernaast bekijken.

Waar staan we nu? 

Voorontwerp goedgekeurd

Een technisch studiebureau werkte eind 2018 een voorontwerp af met verschillende alternatieven voor de herinrichting. In januari 2019 volgde een definitieve goedkeuring van het voorontwerp door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), een overlegorgaan waarin naast AWV en het gemeentebestuur ook experten van De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zetelen. Een onafhankelijke verkeersexpert (kwaliteitsauditor) gaf een finaal advies over het voorontwerp door. De ontwerpplannen werden in mei 2019 goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Haacht. Volgens de huidige planning, zullen de werken vanaf 2023 uitgevoerd worden. 

Onteigeningsplan afgewerkt

Wegen en Verkeer werkte recent, samen met de gemeente Haacht en Aquafin, het onteigeningsplan voor de herinrichting van het stuk van de Stationsstraat/Provinciesteenweg tussen de rotonde aan de Zoellaan en het station Haacht uit. Om de nieuwe fietspaden aan te kunnen leggen, moet Wegen en Verkeer een aantal stroken voortuin, weilanden, braakliggende terreinen en stukken bos verwerven en aankopen. Eigenaars waarvan het eigendom gedeeltelijk (er worden geen huizen onteigend binnen dit project) wordt ingenomen, kregen een uitnodiging voor een individueel online of offline gesprek. 

 

Andere projecten in Haacht

Provinciesteenweg (N21) Wespelaarsebaan - Oudestraat (Boortmeerbeek)

Het verder doortrekken van gescheiden fiets- en voetpaden langs de N21, op het grondgebied van Boortmeerbeek, behoort niet tot het project station Haacht - rotonde Zoellaan. Dit stuk zal deel uitmaken van een ander project. In tegenstelling tot het project station Haacht - rotonde Zoellaan zullen er bij het doortrekken van de gescheiden fiets- en voetpaden op het grondgebied van Boortmeerbeek heel wat onteigeningen van voortuinen moeten gebeuren door de dichte bebouwing langs de N21. 

Voor dit ander project (de Provinciesteenweg tussen het kruispunt van de Wespelaarsebaan en het kruispunt van de Oudestraat in Boortmeerbeek) sloot Wegen en Verkeer enkele jaren geleden een “moduleprojectovereenkomst” af met het gemeentebestuur van Boortmeerbeek en het gemeentebestuur van Haacht. Dit betekent dat de gemeentebesturen de nodige budgetten krijgen van de Vlaamse overheid om een project op te starten. Er werd een voorontwerp en een definitief ontwerp opgemaakt. Wegen en Verkeer bekijkt met de twee gemeentebesturen hoe dat project opnieuw opgestart kan worden.  

Zodra er duidelijkheid is over de projectstructuur, de budgetten en de timing van het project zal Wegen en Verkeer dat melden op deze webpagina.

Herinrichting stationsomgeving Haacht

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft met een "Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan" (PRUP) de bestemming van de terreinen rond het station gewijzigd, ter voorbereiding van de herinrichting van de stationsomgeving van Haacht. Het project omvat ook de aanleg van een kruising van het spoor met de N21. De projectzone omvat ook het stuk weg tot aan het kruispunt van de Wespelaarsebaan. De zone ten zuiden van de Wespelaarsebaan maakt deel uit van het project Provinciesteenweg (N21) Wespelaarsebaan - Oudestraat (zie hierboven). 

In 2020 werd in de stationsomgeving van Haacht aangepakt. Meer informatie over dat project is te vinden op de website van de gemeente Haacht

Over de aanleg van een ongelijkgrondse kruising boven of onder de spoorweg (m.a.w. een brug of een tunnel) is momenteel geen nieuws. Zodra er evoluties zijn in dat dossier, zal Wegen en Verkeer dat melden op deze webpagina.  Ondertussen zal Wegen en Verkeer de herinrichting van de N21 tussen de rotonde aan de Zoellaan en het station in Haacht wel zodanig vormgeven, dat de weg zo goed mogelijk aansluit op de nieuwe inrichting van de stationsomgeving. 

Project Stationsstraat Haacht en aangrenzende projecten

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016/ 66 57 50
Website