Overslaan en naar de inhoud gaan

Alternatievenonderzoek voor Omleidingsweg Neerpelt

Alternatievenonderzoek voor Omleidingsweg Neerpelt

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in de zomer van 2019 een nieuw alternatievenonderzoek voor een toekomstige omleidingsweg (N71) in Neerpelt. In samenspraak met het Peltse gemeentebestuur worden van de zes mogelijke tracés en het zogenaamde nulalternatief de positieve en negatieve effecten grondig in kaart gebracht door studiebureau Sweco. Dit onderzoek moet uiteindelijk een actueel zicht geven op de realiseerbaarheid van de meest haalbare alternatieven. Deze studie loopt nog tot het voorjaar 2021. Daarna kan er verder studiewerk opgestart worden voor één of meerdere voorkeursalternatieven.

Wat en waarom?

De omleidingsweg, die een oost-westverbinding moet vormen tussen de N74 en het oosten van Neerpelt en Hamont-Achel, kent een lange voorgeschiedenis.

Om een actueel en volledig zicht te krijgen op de voor- en nadelen anno 2020, werd een nieuwe studie opgestart. Dit alternatievenonderzoek behandelt de 6 eerder voorgestelde tracés én het nulalternatief. Dat laatste gaat louter uit van een vernieuwing van Neerpelt-centrum, zonder nieuwe omleidingsweg.

Afbeelding verwijderd.

Volledig actueel plaatje van elk tracé 

De kracht van dit nieuwe alternatievenonderzoek schuilt in het belichten van een breed spectrum aan bepalende factoren voor elk tracé: ruimtelijke omgeving, mobiliteit, milieuaspecten, juridische context, bouwtechnische randvoorwaarden,... 

Voor elk van de alternatieven wordt de tafel opnieuw gevuld met alle beschikbare info van vandaag, inclusief eerdere studies en onderzoeken (vb. MER 2008, MKBA 2014).

In dit eindrapport van de MER-studie van 2008 leest u alles over de 6 alternatieve tracés.

Maatschappelijke kosten en baten: meer dan financieel 

Op basis van een wetenschappelijke multi-criteria-analyse (MCA) worden alle alternatieven met elkaar vergeleken. Voor de best scorende alternatieven voert men vervolgens een diepgaande maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uit, waarin bijvoorbeeld ook flankerende maatregelen vervat zitten. Die resulteert in een financiële raming per alternatief, maar belangrijk is dat ze ook andere elementen in rekening brengt, zoals leefbaarheid, veiligheid, reistijden,...  Uiteindelijk krijgen we zo een zicht op de meest redelijke en kansrijke alternatieven om ooit te realiseren. 

Brede input verzamelen

Het bureauonderzoek door het studiebureau startte in de zomer van 2019. In het komende jaar zullen verschillende actoren mee aan tafel schuiven om bijkomende input te verzamelen. Tegen begin 2021 zal de studie worden afgerond met een eindrapport en aanbevelingen voor een verdere aanpak. Dit proces liep vertraging op door de coronacrisis. Hierover zal  de nodige communicatie gevoerd worden.

Daarna kan er verder studiewerk opgestart worden voor één of meerdere voorkeursalternatieven (opmaak Milieueffectenrapport, opmaak ontwerpplannen, opmaak onteigeningsplannen, opmaak uitvoeringsplannen,...).

Afbeelding verwijderd.