Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee over een veilige N8 en N454

Communicatie

Communicatie

Status

In Studie

Weg

N8

Klankbordgroep van start

Geïnteresseerden bekijken eerste plannen

In oktober 2020 riepen we de weggebruikers en de inwoners van Oudenaarde en Horebeke op om mee na te denken over een veilige N8 en N454. Met deze reacties zijn we aan de slag gegaan en hebben we een eerste versie van ontwerpplannen uitgewerkt. Deze plannen hebben we op 14 oktober voor een eerste keer voorgelegd aan een zogenaamde 'klankbordgroep', een groep van bewoners en instellingen die een staalkaart moeten vormen van de belanghebbenden in de omgeving van deze gewestweg en die een actievere rol willen opnemen in het meedenken over de plannen. De bedoeling is deze klankbordgroep verschillende keren tijdens het ontwerpproces samen te roepen om het ontwerp af te toetsen. Daarnaast zullen er uiteraard ook brede publieksmomenten georganiseerd worden om de plannen voor te leggen. 

De eerste sessie van de klankbordgroep die plaats vond in brouwerij Roman werd als positief en constructief ervaren door zowel deelnemers als organisatoren. Er waren een 15-tal mensen aanwezig en het ontwerp, dat in verschillende stukken was opgedeeld, werd in detail besproken. Hierbij kwamen veel interessante en nieuwe ideeën naar boven. Een verslag van de klankbordgroep zal je ook nog op deze site kunnen raadplegen.

Met al deze input gaan de studiebureaus nu aan de slag om het ontwerp verder uit te werken. Dan wordt er teruggekoppeld naar zowel de klankbordgroep als voor een eerste keer naar het brede publiek. Dat zal in de loop van 2022 gebeuren. 

Wat vooraf ging: meer dan 60 omwonenden dachten mee over een veilige N8 en N454

In oktober 2020 riepen we de weggebruikers en de inwoners van Oudenaarde en Horebeke op om mee na te denken over een veilige N8 en N454. Die oproep werd goed gehoord. Want via een online platform en de post ontvingen we samen meer dan 60 reacties. We vatten deze reacties voor u samen en vertellen u graag hoe we verdergaan met dit project.

Snelheidsremmende maatregelen en verkeersveiligheid staan voor u centraal

In meer dan de helft van de reacties lazen we ideeën waarmee automobilisten gestimuleerd worden om zich aan de geldende snelheidsbeperking te houden. Verkeersremmers, wegversmallingen en het plaatsen van een flitspaal gaf u als mogelijke maatregel mee. Ook de vraag naar trajectcontrole en een snelheidsbeperking naar 50 km per uur in bepaalde zones kwamen enkele malen terug.

Daarnaast kwam verkeersveiligheid, en in het bijzonder veilige fietsinfrastructuur, in meer dan de helft van de reacties terug. Zo lazen we regelmatig de oproep om veilige fietspaden aan te leggen. Een aantal keer werd voorgesteld om op bepaalde trajecten dubbelrichtingsfietspaden aan te leggen. Andere mensen zien liever enkelrichtingsfietspaden. Er waren ook suggesties om de zichtbaarheid te verbeteren bijvoorbeeld door het plaatsen van spiegels.

In net geen derde van de reacties hadden mensen het over gevaarlijke punten die volgens hen moeten aangepakt worden. Daarbij komen vooral de verschillende bochten zoals deze ter hoogte van de Eikenberg en de Hogeweg aan bod. Ook het kruispunt van de N8 met de N454 en omgeving van de kerk en de school in de doortocht van Horebeke werden als aandachtspunt aangehaald.

Enkele mensen vroegen zich af of zwaar verkeer op bepaalde delen van de weg geweerd kan worden. Er kwamen ook voorstellen om bij de vernieuwing van het wegdek te kiezen voor geluidsreducerende materialen

Ten slotte ontvingen we suggesties voor locaties waar een zebrapad kan komen en locaties waar het wegdek van de N8 of de N454 aan herstelling toe is.

Een aantal keer lazen we nog de oproep naar tussentijdse maatregelen.

Suggesties die niet verder onderzocht worden

Van 2 voorstellen kunnen we nu al zeggen dat we deze niet meenemen voor verder onderzoek. De suggestie om een fietstunnel onder de N8 aan te leggen zullen we niet meenemen. Hoewel we de bekommernis voor veilige oversteekplaatsen zeker delen, weten we nu al dat we deze ongelijkvloerse kruisingen niet op een goede manier in  de omgeving en het landschap van de Vlaamse Ardennen kunnen inpassen. Veilige oversteekplaatsen moeten en zullen er zeker komen maar fietstunnels of -bruggen zijn hier niet de passende oplossing.

Daarnaast kwam enkele keren de vraag om de weg uit te breiden naar een weg met 2 keer 2 rijstroken en de daarbij horende verhoging van de snelheidsbeperking naar 90 kilometer per uur. Ook hier kunnen we niet op ingaan omdat  de N8 en de N454 op vandaag een voldoende verkeersdoorstroming genieten Een uitbreiding van de weg zou bovendien betekenen dat we veel meer grond moeten onteigenen en verharden. Een weg met 2 x 2 rijstroken is dus verkeerskundig niet noodzakelijk en zou een zware impact hebben op het landschap en de omgeving. Dit maakt een uitbreiding van de huidige wegcapaciteit niet wenselijk.

Blijf op de hoogte

Ook bij de verdere opmaak van de plannen zullen de projectpartners de burgers actief blijven betrekken, onder meer via verschillende publieksmomenten.

Van zodra het studiebureau met deze opdracht voldoende vooruitgang maakte, komen we naar u terug. Abonneer u dus nu al op onze nieuwsbrief. Zo blijft u zeker op de hoogte over dit project.