Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

N139

Wat is de totale kostprijs van de werken?
De kostprijs van deze werken bedraagt in totaal 1,6 miljoen euro (incl. btw).

Wordt de stabiliteit van de brug regelmatig gecontroleerd in afwachting van de renovatie?
De brug staat onder verscherpt toezicht. Elke zes maanden wordt gekeken naar de bewegingen die de brug maakt en of de huidige verkeersbelasting nog steeds mogelijk is. De laatste basiswaterpassing gebeurde op 4 april 2022 en de volgende staat gepland op 4 oktober 2022.

Waarom wordt geen tijdelijke ophaalbrug of noodbrug aangelegd?
Voor het aanleggen van een tijdelijke ophaalbrug of een noodbrug is voldoende vrije hoogte nodig boven het kanaal voor het scheepvaartverkeer, alsook een tijdelijke weg met een aanloophelling. Daarnaast moeten hiervoor de nodige waterbouwkundige werken gebeuren. Dat alles zou voor een substantiële meerkost van het project zorgen.

Waarom wordt geen stalen brug of prefab betonbrug aangelegd?
De liggers van de huidige brug zijn nog in orde en dus niet aan vervanging toe. De huidige liggers hebben bovendien vier steunpunten nodig, namelijk de twee landhoofden op het einde en de twee pijlers naast het kanaal. Een prefab brug heeft maar twee steunpunten nodig, enkel op het begin en op het einde. Dat betekent dat bij dit type brug extra werken nodig zijn aan de landhoofden, de bestaande pijlers en de fundering. Bij dergelijke werken is een afsluiting van de volledige brug ook noodzakelijk en is er geen impact op de duur van de werken. Tot slot brengt het ook een grote meerkost met zich mee.

Waarom wordt de volledige brug niet vervangen? Is dat niet sneller dan een renovatie?
Neen. De afbraak van de huidige brug en het aanpassen van de bestaande funderingen, voor het plaatsen van een volledig nieuwe brug, zou geen tijdwinst opleveren.

Wanneer zou na deze werken opnieuw een renovatie nodig zijn?
Na de renovatie is de brug terug in orde voor zo’n 40 à 50 jaar.

Welke aannemer gaat de werken aan de brug uitvoeren?
Aannemer Renotec.

Waarom moeten de werken zes maanden duren?
De afbraak en opbouw van de brugdekplaat zijn de werken die het langst duren. Dat moet gefaseerd verlopen, zodat de brug steeds stabiel blijft. Daarnaast moet je rekening houden met de droogtijden van beton en asfalt. Dat brengt ons op een totale duur van de werken van zes maanden.

Houdt de huidige timing van de werken al rekening met weerverlet?
De werken, meer specifiek voor de waterdichting, houden rekening met weerverlet. Aangezien de werken in een gunstige periode van het jaar vallen, hopen we dat het weerverlet beperkt zal zijn.

Waarom moet de volledige brug afgesloten worden?
De brug is onvoldoende breed om beurtelings verkeer toe te laten. En de waterdichting die moet worden aangebracht, zal over meer dan de helft van de brug komen.

Waarom de brug niet alleen volledig afsluiten als de werken voor de waterdichting worden gedaan?
We moeten beton gaan wegbreken en om te beginnen hebben we daarvoor ruimte nodig. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn tussen de werfzone en het rijdend verkeer. Verder is het zo dat op de as van de brug er geen balk ligt. Die plek moet op een gegeven moment weggenomen worden. Daarom slagen we er niet in om maar op een rijhelft te werken en de andere open te houden voor verkeer. Dat heeft enerzijds te maken met hoe de brug destijds ontworpen is en anderzijds de veiligheidsafstand waaraan we ons moeten houden. 

Waarom kan vrachtverkeer de noodafrit aan het douanecomplex in Postel ook niet gebruiken?
Zwaar vrachtverkeer wordt steeds omgeleid via de N-wegen, die geschikt zijn voor verkeer van meer dan 3,5 ton.

Mogen e-bikes, speed pedelecs, bromfietsen klasse B en scootmobiels over de fietsbruggen?
Ja, zij mogen gebruikmaken van de fietsbruggen. Mogelijks wordt een snelheidsbeperking opgelegd voor de veiligheid van zowel de verschillende gebruikers van de fietsbrug als de arbeiders die aan het werk zijn aan de brug.

Kunnen fietsers over de fietsbruggen veilig de werken op de brug passeren?
Ja, absoluut. De bestaande fietspaden naar de fietsbruggen blijven vlot en veilig bereikbaar.

Wat met de veiligheid van het verkeer onder de brug op de jaagpaden?
Fietsers en voetgangers op het jaagpad aan de kant van Reusel (Nederland) moeten ter hoogte van de brug door een container wandelen of fietsen.
Fietsers aan de kant van Arendonk centrum moeten een fietsomleiding volgen.

Mogen de bewoners van de Grens, thuisverpleging of artsen het jaagpad gebruiken in geval van nood?
Gemotoriseerd verkeer mag alleen over het jaagpad als de bestuurder over een toelating van De Vlaamse Waterweg beschikt (met uitzondering van prioritaire voertuigen die hiervoor geen toelating nodig hebben). Dergelijke toelatingen worden slechts in specifieke gevallen verleend en moeten op voorhand aangevraagd worden via www.vlaamsewaterweg.be/jaagpadtoelatingen. Tot op heden gaf de Vlaamse Waterweg geen toelating aan de hierboven vermelde doelgroepen. Enerzijds omwille van de veiligheid van het fietsverkeer op de jaagpaden en anderzijds omdat handhaving moeilijk is doordat zij anonieme voertuigen gebruiken.

Waarom kunnen de boten geen andere route volgen?
Er is een bepaalde hiërarchie in de structuren van wegen en kanalen. Kanalen liggen een pak hoger in die hiërarchie dan wegen. Vandaar dat gekozen wordt om het wegverkeer om te leiden en niet het vaarverkeer. 

Wordt op de Rode Del eenrichtingsverkeer ingevoerd? 
Ja, het eenrichtingsverkeer zal lopen van Brug 4 naar Brug 5. Extra verharding is niet toegestaan, omdat het een natuurgebied is. De weg wordt wel voldoende onderhouden.

Hoe rij ik van de Rode Del naar het centrum van Arendonk?
Het autoverkeer van Reusel richting Arendonk centrum volgt een omleiding via de Turnhoutseweg, Pikoreistraat, Voorste Heikant, Postelsedijk, Reuselseweg, E34 en N118. In de weekendzone 'Rode Del' zelf worden geen aangepaste verkeersmaatregelen genomen. Daar blijft alles zoals het nu is. 

Kan er extra puin gestort worden op de Rode Del?
De Rode Del is een natuurgebied. De weg zal onderhouden worden om lokaal verkeer mogelijk te maken. Maar een uitbreiding van de verharding is niet toegestaan in natuurgebied.

Mag ik met mijn voorlopig Belgisch rijbewijs de omleiding via Nederland gebruiken?
Het voorlopig rijbewijs is enkel geldig in België.

Zijn er tijdelijke parkeerplaatsen voorzien aan de kant van Nederland ter hoogte van Brug 5?
Voorlopig is dat niet voorzien. Er wordt nog bekeken wat de mogelijkheden zijn. Als het verandert, maken we dat bekend op deze webpagina en via de nieuwsbrief.

Is het op- en afrittencomplex aan het douanekantoor voldoende verlicht?
Ja, dat wordt voldoende verlicht.

Welke route moeten landbouwers volgen?
Landbouwers met vragen over hun route, of andere specifieke vragen, kunnen terecht bij Dirk Sterckx, de ambtenaar van mobiliteit en lokaal aanspreekpunt voor noodplanningen.

Contactgegevens van Dirk:

Wat met leveringen aan huis, de postbedeling en de afvalophaling?
Leveringen, postbedelingen en afvalophalingen gaan gewoon door tijdens de werken. Zij volgen de voorziene omleidingen en de (onverharde) wegen voor lokaal verkeer.

Mag ik als landbouwer levende dieren transporteren door Nederland?
Ja dat mag. Alle informatie hierover kan je vinden op deze webpagina.

Is transport van brandstof over de grens toegestaan?
Ja, dat is mogelijk mits de nodige documenten in orde te brengen.

  • Indien de accijnsgoederen vervoerd worden van België naar België met gebruikmaking van Nederland en de accijnsgoederen bevinden zich nog onder de schorsing van de accijnzen (accijnzen nog niet betaald in België op moment van vertrek van de zending) zal dit transport dienen te gebeuren onder dekking van een e-AD, zijnde een elektronisch document dat op dit moment ook wordt gebruikt voor ieder transport onder schorsing van accijnzen. In deze situatie zijn er dus geen wijzigingen.
  • Indien de accijnsgoederen vervoerd worden van België naar België met gebruikmaking van Nederland en de accijnsgoederen zijn reeds tot verbruik uitgeslagen (accijnzen zijn betaald in België op moment van vertrek van de zending) zal dit transport dienen te gebeuren onder dekking van een manueel geleidedocument VGD en een vergunning ‘Cabotage’.

Is transport van mest over de grens mogelijk?
De bevoegde autoriteiten van Vlaanderen en Nederland hebben daarvoor een grensboerregeling uitgewerkt. Landbouwers die als grensboer geregistreerd zijn, kunnen op die manier op eenvoudige wijze hun eigen gronden aan de ene zijde van de grens met dierlijke mest, geproduceerd op hun eigen bedrijf aan de andere zijde van de grens bemesten. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Kunnen de hulpdiensten mij nog bereiken?
Ja. De hulpdiensten (politie, brandweer en ziekenwagen) worden betrokken in de voorbereiding van de maatregelen en ze worden op de hoogte gebracht van alle beslissingen en verkeersmaatregelen. Zowel de Belgische als de Nederlandse hulpdiensten zijn betrokken bij de voorbereidingen. Indien nodig mogen hulpdiensten in geval van nood over de fietsbruggen rijden.

Verpleegkundigen aan huis, dokters, kinesisten, ... zijn geen hulp- en reddingsdiensten. Zij zullen de aangeduide omleidingen en afsluitingen moeten respecteren. Tenzij zij een toelating hebben verkregen om gebruik te maken van de jaagpaden. Deze toelating kan je aanvragen via www.vlaamsewaterweg.be/jaagpadtoelatingen.

Heb ik als handelaar recht op de hinderpremie?
Onder bepaalde voorwaarden hebben handelaars recht op een hinderpremie als er wegenwerken voor hun deur plaatsvinden. De hinderpremie wordt enkel toegekend als de werken langer dan 30 dagen duren en de weg geheel of gedeeltelijk is afgesloten tijdens de werken. Ook als handelszaak moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, zorg dus dat je gegevens in de kruispuntdatabank voor ondernemingen (KBO) correct zijn. De voorwaarden voor handelszaken zijn de volgende:

  • De onderneming heeft maximaal negen werknemers in dienst.
  • De hoofdactiviteit van de vestiging valt onder de aanvaarde NACE-codes. Een lijst met aanvaarde NACE-codes vind je op de website van VLAIO.

Bijkomend wordt nagegaan of in de vestiging op vaste tijdstippen persoonlijk en direct contact met de klanten plaatsvindt. 

Als je in aanmerking komt voor een hinderpemie, ontvang je een brief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Geen brief ontvangen? Lees hier wat je kan doen.

Waar kan ik terecht met vragen over de hinderpremie?
De hinderpremie wordt niet toegekend door het Agentschap Wegen en Verkeer, maar wel door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 
Met vragen kan je terecht bij: 
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Bel 1700 (Vlaamse infolijn) of mail info@vlaio.be