Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie voor de optimalisatie van de E40 omgeving Gent

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

E40

 

 

Wat en waarom?

Verbeteringen aan oudste snelweg van België

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in april 2020 samen met studiebureau Sweco een optimalisatiestudie voor de autosnelweg E40 in de ruime omgeving van Gent. De autosnelweg tussen Brussel en de kust is de oudste snelweg van het land. In de jaren '30 werd al met de aanleg gestart en het gedeelte in de omgeving van Gent was rijklaar in 1954. Door het intense gebruik van de snelweg bleek de voorbije decennia dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn.

Het doel van de studie is te onderzoeken hoe Wegen en Verkeer de verkeers- en veiligheidsproblemen op deze drukke weg op een structurele manier kan aanpakken. De studie focust op drie zones:

  1. Zone van de aansluiting van de R4 op de E40 aan het complex Merelbeke.
  2. Zone van de E40 tussen Merelbeke en Wetteren.
  3. Zone op de E40 tussen complex Zwijnaarde en complex Sint-Denijs-Westrem.

In de huidige studiefase onderzoeken we deelzones 1 en 2, die op elkaar aansluiten, samen. Bij de verdere uitwerking van het project gaan de twee zones mogelijk een andere planning volgen. Voor beide zones zal wellicht een afzonderlijke vergunningsaanvraag worden opgemaakt en ingediend.

Bekijk hier de gesproken presentatie over het onderzoek naar deelzone 1 en 2.

Timing en Impact?

Volgende stappen?

Intussen maakten we de voorontwerpplannen van de drie deelgebieden op. We startten op basis hiervan nu het onderzoek naar de milieueffecten op door de opmaak van een project-MER (project-milieueffectenrapport).

Een milieueffectenrapport (project-MER) onderzoekt de mogelijke effecten van een project op mens en milieu. Daarnaast worden binnen dit rapport milderende maatregelen bestudeerd om de effecten op mens en milieu weg te nemen. Een project-MER wordt opgemaakt vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning, zodat we mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu al vroeg kunnen inschatten en opvangen door bijsturingen van het project.

Er zijn voor het totaalproject twee afzonderlijke milieueffectenrapporten (project-MER) voorzien:

  • Zone 1 en 2: aansluiting van de R4 op de E40 t.h.v. complex Merelbeke en tussen Merelbeke en Wetteren op de E40. Dit wordt nu opgestart.
  • Zone 3 op de E40: tussen complex Zwijnaarde en complex Sint-Denijs-Westrem. Deze is nu lopende.

Hoe gaan we te werk?

Dergelijke onderzoeken verlopen volgens een specifieke methodiek en volgen een hele reeks stappen. 

1) Eerst wordt bepaald wat men wil onderzoeken en hoe. Dat wordt door de projectpartners beschreven in een zogenaamde scopingnota. Deze nota wordt voorgelegd aan het team MER van de Vlaamse Overheid. Dat team moet beoordelen of de voorgestelde aanpak goed is of dat er iets aan de aanpak of scope moet worden veranderd. Dat doet het team MER door een scopingadvies. 

2) De scopingnota wordt echter niet alleen voorgelegd aan het team MER. Ook andere adviesinstanties en het bredere publiek kunnen advies geven. Voor het brede publiek gebeurt dat via een ‘ter inzagelegging’.

  • Voor deelzones 1-2 is de aanmeldingsfase momenteel lopende. Gedurende deze periode heb je de mogelijkheid om opmerkingen of suggesties te geven over hoe het onderzoek wordt aangepakt. Meer info hierover vind je terug op de pagina 'Communicatie en participatie'. In latere fasen van het project zal het ook mogelijk zijn om jouw mening te geven over de resultaten van het onderzoek.
  • Voor deelzone 3 is deze ter inzagelegging doorgegaan in de zomer van 2021.

3) In de loop van oktober 2022 wordt het scopingadvies van het team MER verwacht en zal dit advies samen met dat van andere instanties en de resultaten van de publieke raadpleging verwerkt worden in een goedgekeurde scopingsnota

4) Met de resultaten van de bevragingen en de project-MER zal het voorontwerp verder verfijnd worden tot een geoptimaliseerd ontwerp waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.