Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie voor de optimalisatie van de E40 omgeving Gent

Studie voor de optimalisatie van de E40 omgeving Gent

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

E40

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in april 2020 samen met  studiebureau Sweco een optimalisatiestudie op voor de E40 in de omgeving van Gent en omstreken. De bedoeling is te onderzoeken hoe de verkeers- en veiligheidsproblemen op dit drukke wegvak op een structurele manier kunnen aangepakt worden. De studie onderzoekt 3 zones. De eerste conceptuele plannen zijn klaar, nu wordt er gestart met het milieu-effectenonderzoek van eventuele aanpassingen. 

In dit filmpje leggen we uit wat we precies willen doen en waarom.

Wat en waarom?

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in april 2020 samen met  studiebureau Sweco een optimalisatiestudie op voor de E40 in de omgeving van Gent en omstreken. De bedoeling is te onderzoeken hoe de verkeers- en veiligheidsproblemen op dit drukke wegvak op een structurele manier kunnen aangepakt worden. De studie focust op drie zones:

1.  Zone van de aansluiting van de R4 op de E40 t.h.v. complex Merelbeke

Tijdens de ochtendspits ontstaat ter hoogte van het complex Merelbeke, richting Oostende, een structurele file die de verkeersveiligheid verder op de E40 in het gedrang brengt.  Tijdens de avondspits ontstaat dan weer een file ter hoogte van de invoegstrook op de E40 richting Brussel.  De file slaat terug op het complex en op de R4 richting Melle.  Ook dit zorgt voor onveilige situaties. Er moet dus iets gedaan worden om de filevorming op het complex aan te pakken.

In het onderzoek wordt gekeken hoe er een vlottere en veiligere aansluiting van de E40 richting Oostende op de R4 ter hoogte van Merelbeke kan gemaakt worden en hoe de aansluitende beginzone van de R4 tot aan de Ringvaart kan verbeterd worden.  Een mogelijke oplossing is een langere uitvoegstrook van de E40 die start net voor de brug ter hoogte van de Caritasstraat.

In de andere rijrichting zou de invoegstrook van de R4 naar de E40 richting Brussel verbeterd en verlengd worden tot net voorbij de brug t.h.v. de Caritasstraat. Omdat de bestaande brug van de Caritasstraat dan verbreed zou moeten worden, wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oude brug volledig te vervangen. Op deze brug kunnen dan ook geluidsschermen geplaatst worden

 2.  Zone van de E40 tussen Merelbeke en Wetteren

Het probleem tussen Wetteren en Merelbeke is de dagelijkse structurele file tijdens de ochtendspits tussen de twee complexen. Af en toe is de file zelfs langer en loopt tot aan complex Erpe-Mere.

De reden voor de file is minstens tweeledig: de slechte doorstroming op het complex Merelbeke (richting Kust) richting R4 en E17 en een capaciteitstekort tussen beide complexen (studie VVC). Om hier een mouw aan te passen wordt voor de de E40 in beide rijrichtingen gestudeerd op de eventuele aanleg van een spitsstrook tussen de complexen Merelbeke en Wetteren.  Daarbij zou ter hoogte van de brug over de Caritasstraat de spitsstrook vlot kunnen overgaan in de verlengde in- en uitvoegstroken t.h.v. complex Merelbeke.

De spitsstrook zou zich voornamelijk situeren ter hoogte van de huidige pechstrook in combinatie met de versmalling van de bestaande middenberm.  De functie van de huidige pechstrook zou tijdens de spitsperioden dan worden overgenomen door de aanleg van nieuwe pechhavens om de 500 m.  Dit gedeelte snelweg zou ontworpen worden volgens de meest recente en veiligere ontwerprichtlijnen.

Binnen dit project zouden ook de 2 bruggen t.h.v. N465 (Geraardbergsesteenweg) en ter hoogte van de kruising met het treinspoor worden vervangen en verbreed.

De noodzaak aan eventuele extra geluidsschermen op deze zone van de E40 en eventueel bovenop deze bruggen wordt verder onderzocht en uitgewerkt.

 3.  Zone op de E40 tussen complex Zwijnaarde en complex Sint-Denijs-Westrem

Ter hoogte van de complexen vinden er zeer veel zogenaamde ‘weefbewegingen’ plaats. Deze rijstrookwissels ontstaan door de vele in- en uitvoegingbewegingen bij de aansluiting van de E17 met de E40 ter hoogte van het complex Zwijnaarde, evenals door de vele in- en uitvoegingbewegingen ter hoogte van de B402 (Adolphe Pégoudlaan) en de N43 (Kortrijksesteenweg).  Door de korte afstand tussen deze twee drukke verkeerscomplexen, wordt het gehele snelwegverkeer te veel verstoord en is het dus verkeersonveilig. 

AWV wil een een meer verkeersveilige oplossing door in beide rijrichtingen een extra “weefstrook” aan te leggen.  Deze moet de mogelijkheid tot het uitvoeren van de noodzakelijke “weefbewegingen” verhogen. 

De globaal doorgaande capaciteit van de E40 hoeft niet te vergroten.  Er wordt ook geen extra toename aan verkeer verwacht binnen dit traject. 

De aanleg van dit extra rijgedeelte op de snelweg, in de vorm van een verlengde invoegstrook die naadloos overgaat in een verlengde uitvoegstrook, is mogelijk binnen de bestaande breedte van de E40 door gebruik te maken van de breedte van de bestaande pechstrook en de brede middenberm.  Extra pechhavens worden daarbij voorzien.

Om de leefbaarheid van de directe omgeving extra te verhogen zou van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de bestaande geluidsschermen langs de E40 in deze zone te vernieuwen. De nieuwe schermen zullen langer en hoger zijn dan de huidige.

Timing en Impact?

Intussen werden de conceptstudies van de drie deelgebieden beëindigd en uitgebreid toegelicht aan de lokale besturen.  Voor de zone 1 en 2 aan de gemeenten Merelbeke, Melle en Wetteren.  Voor de de zone 3 aan de stad Gent.  Een aantal aanvullende opmerkingen en aandachtspunten kunnen nu mee verwerkt worden in het voorontwerp.

Vermits er toch een deel extra verharding wordt voorzien wordt nu met de waterwegbeheerders een hedendaagse hemelwaterbeleid uitgewerkt met aandacht voor lokale waterinfiltratie en buffering langs de bestudeerde zones.

De volgende stap is het starten van het Milieu-effectenonderzoek door de opmaak van een project-MER. In dergelijk onderzoek wordt nagegaan wat de effecten zijn van het project op mens en omgeving. 

Er zijn voor het totaalproject 2 afzonderlijke project-MERs voorzien

  • Eén voor de zone 3 op de E40 tussen complex Zwijnaarde en complex Sint-Denijs-Westrem. Deze wordt nu opgestart.
  • Een ander voor de zone 1 van de aansluiting van de R4 op de E40 t.h.v. complex Merelbeke, evenals voor de zone 2 van de E40 tussen Merelbeke en Wetteren. Dit wordt aansluitend opgestart

Dergelijke onderzoeken verlopen volgens een specifieke methodiek en volgen een hele reeks stappen. 

In eerste instantie wordt bepaald wat men wil onderzoeken en hoe. Dat wordt door de projectpartners beschreven in een zogenaamde scopingnota. Deze nota wordt voorgelegd of aangemeld bij het team MER van de Vlaamse Overheid dat moet beoordelen of de voorgestelde aanpak zonder meer goed is of dat er iets aan methodologie of aanpak of scope moet veranderd worden. Dat doet het team MER door een scopingadvies. 

De scopingnota wordt echter niet alleen voorgelegd aan het team MER, ook andere adviesinstanties en het bredere publiek krijgen hier hun zeg in. Voor het brede publiek gebeurt dat via een een ‘ter inzagelegging’. Concreet kan je via deze webpagina het document inkijken en eventuele opmerkingen en suggesties formuleren; Meer hierover vind je bij ‘Communicatie en participatie’  

In de loop van september 2021 wordt het scopingadvies van het team MER verwacht en dan zal dit advies samen met dat van andere adviesinstanties en de resultaten van de publieke raadpleging verwerkt worden in een goedgekeurde scopingsnota. 

Met de resultaten van de bevragingen en de project-MERs wordt een voorontwerp uitgewerkt.

Op basis van het voorontwerp, verdere raadpleging en studiewerk wordt dan een finaal ontwerp uitgewerkt waarvoor een vergunning zal aangevraagd worden. Een concrete timing voor uitvoering van deze aanpassingen is er op dit moment nog niet en hangt af van het verdere verloop van het proces en de procedures.