Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg 'Ringpark Zuid' in Antwerpen

Aanleg 'Ringpark Zuid' in Antwerpen

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Het zuiden van Antwerpen is een buurt die volop in beweging is. De plannen rond Ringpark Zuid zorgen hier nog voor een extra dynamiek. Binnen het kader van het Toekomstverbond werken de Vlaamse overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer) en stad Antwerpen samen met hun partners aan plannen om de verkeersknoop te ontwarren, de verkeersveiligheid te verbeteren, en leefbaarheidsprojecten rond de ring te voorzien. Met Ringpark Zuid ontstaan er nieuwe verbindingen voor groen en ecologie, en voor voetgangers en fietsers tussen de wijken het Kiel, Antwerpen-Zuid en Brederode. Zo biedt het Ringpark een antwoord op het groentekort in de omliggende wijken, creëert het nieuwe kansen voor stadsontwikkeling, zorgt het voor betere waterbuffering en stelt het de vrijgekomen ruimte en bermen open voor gebruik De omgeving van het Zuidstation kan zich ontpoppen tot een multimodaal knooppunt.

Wat en waarom?

Waarom dit project?

Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes ontwerpteams samen met u aan de slag gegaan om projecten uit te werken die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Met de aanstelling van het ontwerpteam voor Ringpark Zuid worden de leefbaarheidsprojecten ‘Park Knoop Zuid’ en ‘Nieuwe kap Jan de Voslei en verlaging onderliggende A112’ mee opgenomen in de al geplande herinrichting van het aansluitingscomplex Knoop Zuid door Agentschap Wegen en Verkeer. Deze drie projecten worden door het aangestelde ontwerpteam als één geïntegreerd project verder uitgewerkt tot uitvoerbare plannen. 

Situering Ringpark Zuid

De realisatie van de woonwijk Nieuw Zuid, de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp als duurzaam bedrijventerrein, maar ook de herstructurering van de site Emiel Vloorsstraat (de vroegmarkt) en campus Karel de Grote hogeschool maken van het zuid een echte buurt in volle verandering. 

Ringpark Zuid vormt de scharnier waar al deze ontwikkelingen verbonden worden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer. Met de herinrichting van dit knooppunt en de overkapping van de A12, ontstaan er verbindingen tussen de wijken en de groenzones tussen het Kiel en Antwerpen Zuid. Zo biedt het Ringpark een antwoord op het groentekort in de omliggende wijken, creëert het nieuwe kansen voor stadsontwikkeling, zorgt het voor betere waterbuffering en stelt het de bermen open voor fietsers en voetgangers.

De aanleg van bermen langs de Ring reduceert op korte termijn de lucht- en geluidsoverlast voor de omwonenden. Daarnaast vormt het park ook een ecologische verbinding van noord naar zuid en langs de Ring. Rond dit park ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. 

Wat gebeurt er?

Het ontwerpteam dat de verdere uitwerking van het Ringpark Zuid zal opnemen bestaat uit 51N4E, H+N+S, Tractebel, Endeavour, Bollinger+Grohmann, Plant&Houtgoed en MDC.

Synthesevariant

In de periode maart tot juni 2020 werd in een reeks intensieve ontwerpsessies, een consensus bereikt over een volledige nieuwe herinrichting van het aansluitingscomplex Knoop Zuid. Zowel Vlaamse als stedelijke administraties, de burgerbewegingen en andere belangrijke actoren namen hieraan deel, onder begeleiding van intendant Alexander D’hooghe. Het draagvlak voor deze ‘Synthesevariant’ biedt een goede basis voor zowel de opmaak van een plan-Mer en GRUP voor Ringpark Zuid, als het verdere ontwerptraject (richting uitvoeringsdossier). 

Enkele uitgangspunten van het ontwerp:

  • Aanleg van een nieuwe Australiëlei die de leien en de Sint-Bernardsesteenweg verbindt, en waarop alle aansluitingen op het hoofdwegennet worden voorzien, en die zorgt voor een efficiënte en veilige ontsluiting van de omliggende stadswijken naar het hoofdwegennet.
  • De kolonel Silvertoplaan wordt voornamelijk een as voor openbaar vervoer en zwakke weggebruikers. Dit moet bijdragen tot een kwalitatieve stationsomgeving en een volwaardige openbaar vervoersknoop
  • Maximale ruimte voor park en groen
derde mogelijke variant voor ringpark zuid voortkomend uit de scrumsessies - variant met Australiëlei

Meer ruimte voor park

Met de herinrichting komt er ruimte vrij voor een publiek toegankelijk park ‘Park Knoop Zuid’ dat ontworpen is als een heuvellandschap om de impact van geluid en lucht te verminderen.   zorgt de inrichting van de bermen voor het verminderen de geluidsoverlast en de luchtvervuiling in de onmiddellijke omgeving van de Ring. Ze leggen een ecologische verbinding tussen de grote parken en de waardevolle natuurgebieden en hebben een belangrijke functie in de waterhuishouding van de stad. In dit park is er ruimte voor spel en sport voor de buurt, maar ook voor natuur en water.

Vervoersknooppunt

Ringpark Zuid is door de aanwezigheid van het station Antwerpen Zuid en enkele belangrijke tram- en fietsassen op vele manieren bereikbaar. Het Ringpark wordt dan ook een belangrijk knooppunt voor voetgangers, fietsers, het openbaarvervoer en automobilisten.

Met de nieuwe inrichting van het aansluitingscomplex wordt de Kolonel Silvertoplaan voornamelijk een as voor openbaar vervoer en zwakke weggebruikers. Dit moet bijdragen tot een kwalitatieve stationsomgeving en een volwaardige openbaar vervoersknoop. Bovendien zorgt het nieuwe ontwerp van de knoop voor een logischere en efficiënte ontsluiting van de omliggende stadswijken en ontwikkelingen naar het hoofdwegennet.

Overkapping A12 aan het Kiel

Ter hoogte van het Kiel duikt de A12 onder de grond om weer bovengronds te komen aan de Silvertoptorens. Aangezien de op- en afritten van de A12 zullen verhuizen naar de nieuwe knooppunt, ontstaat de mogelijkheid om ook hier de A12 te verlagen en te overkappen. Zo legt deze kap een verbinding tussen de Tentoonstellingswijk en het Zuid naar het Kiel. Op en langs de overkapping ontstaat ruimte voor sport, spel en volkstuinen, maar ook voor bijkomende woningen en voorzieningen.

Timing en partners

Volgende stappen

  1. Voorontwerp: vastleggen grote lijnen toekomstige inrichting Ringpark Zuid.
  2. Deelprojecten: welke deelprojecten zijn nu al realiseerbaar met het beschikbare budget.
  3. Definitief ontwerp: uitwerking van het voorontwerp naar een uitvoerbaar plan.
  4. Uitvoering infrastructuurwerken aan Knoop Zuid, bouw van de overkapping A12 aan het Kiel en de inrichting van het park.

 

Wie werkt eraan mee?

De plannen wordt uitgetekend door het team dat bestaat uit 51N4E, H+N+S, Tractebel, Endeavour, Bollinger+Grohmann, Plant&Houtgoed en MDC. Het team gaat van januari tot najaar 2021 in overleg met organisaties, verenigingen en burgers in en rond de zone van Ringpark Zuid om tot het voorontwerp te komen. 

De aanleg van Ringpark Zuid is een project van de Vlaamse overheid in nauwe samenwerking met de Stad Antwerpen. Daarnaast worden de NMBS en De Lijn betrokken voor de verdere uitwerking van een openbaar vervoersknoop ter hoogte van het station Antwerpen-Zuid.

Uw stem in het ontwerp

Net zoals bij Over de Ring bent u, als buurtbewoner of als gebruiker, de échte expert in dit gebied en zal het ontwerpteam opnieuw uw hulp inroepen. We willen dan ook graag uw advies bij het voorontwerp. Hou de ‘Doe Mee’s’ in de gaten of schrijf u in op de nieuwsbrief en krijgt automatisch de uitnodiging in uw mailbox.