Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsbrug en ecoduct over Boslaan in Dilsen-Stokkem

Fietsbrug en ecoduct over Boslaan in Dilsen-Stokkem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

N75

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de realisatie van een fietsbrug en een ecoduct over de Boslaan (N75), ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal in Lanklaar, Dilsen-Stokkem. Zo moeten fietsers, voetgangers en dieren veilig kunnen bewegen tussen de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen die de Boslaan momenteel doorsnijdt. De fietsbrug past ook in de fietsplannen van Dilsen-Stokkem. Het project gebeurt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Regionaal Landschap Kempen & Maasland, de stad Dilsen-Stokkem & VAPEO (Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering). Een concrete uitvoering wordt gepland vanaf 2023.

Wat en waarom?

Belangrijke verbinding tussen natuurgebieden

De Boslaan (N75) is een gewestweg die Hasselt verbindt met Dilsen-Stokkem. Vanaf Genk gaat de weg over in bosrijk gebied en loopt hij langs het Nationaal Park Hoge Kempen. De regio is gekend bij wandelliefhebbers en fietsfanaten door de tal van wandel- en fietspaden. 

Tussen de snelweg E314 en Dilsen-Stokkem doorsnijdt de Boslaan (N75) waardevol bos- en natuurgebied. De rijweg vormt er een verharde barrière en versnippert de omgeving voor fietsers, voetgangers én voor dieren. 

De Vlaamse overheid investeert daarom in een veilige oversteek voor mens en dier en in een sterkere verbinding tussen de natuurgebieden, met een fietsbrug én een ecoduct of natuurbrug. 

Fietsbrug ter hoogte van Sparrendal

De toekomstige fietsbrug over de Boslaan in Lanklaar situeert zich ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal, aan de westkant ervan. 

De fietsbrug wordt in totaal 255 meter lang en 5 meter breed, met een ruim fietspad van 3 meter. De overspanning over de Boslaan bedraagt 17 meter met een hoogte van 6 meter boven de rijbaan.

De brug heeft 2 aanloophellingen aan weerskanten van de Boslaan. Aan de zuidkant loopt de helling ongeveer parallel met de bestaande Hoeveweg. Aan de noordkant sluit ze aan op Sparrendal via een lus rond de parking Dilserbos. De hellingsgraad wordt zo berekend dat fietsers vlot en comfortabel de hoogteverschillen kunnen overbruggen. Aan weerskanten van de brug komt een leuning. 

De parking Dilserbos zal straks enkel bereikbaar zijn vanuit Dilsen-Stokkem. 

De linksafslagstrook op de Boslaan voor verkeer van As verdwijnt. De gesloten middenberm wordt er doorgetrokken om de verkeersveiligheid op de Boslaan te verhogen.

Klik op de pijl rechtsboven om de afbeelding vergroot te bekijken. 

Centrale spil in ruimer fietsverhaal 

De fietsbrug is een centrale schakel in een ruimer fietsverhaal voor Dilsen-Stokkem als onderdeel van het fietsbeleidsplan van de stad. 

  • Lokaal zal de brug beide kanten van de Boslaan verbinden en dus de Hoeveweg met de Lieve Moenssenslaan via Sparrendal. De fietsroute Hoeveweg – Lieve Moenssenslaan wordt daarom verhard. Terhills krijgt een volwaardige toegangspoort voor fietsers. In de noordelijke richting wordt het jeugdbivak De Kalei en het woonzorgcentrum beter per fiets bereikbaar. Uiteraard wordt een uitwisseling voorzien met de gelijkgrondse fietspaden langs de Boslaan, die momenteel vernieuwd en verbreed worden als onderdeel van het fietsrelanceplan.
  • Op grotere schaal wordt er ook een fietsverbinding gecreëerd tussen As en Dilsen-Stokkem. Aan het kruispunt van de Lieve Moenssenslaan met de Pannenhuisstraat (N775) en de Bautshoefstraat werkt AWV daarvoor tegen 2023 aan een middengeleider met middeneiland, zodat fietsers in twee tijden kunnen oversteken. Via de Bautshoefstraat kunnen fietsers vervolgens via het fietspad langs de westelijke oever van de Zuid-Willemsvaart de Europalaan bereiken richting het centrum en het Kolenspoor. De fietspaden op de Pannenhuisstraat tussen de Boslaan en de Heideweg verdwijnen dan. Op die weg zit voornamelijk zwaar verkeer richting het bedrijventerrein Rotem. Ze worden onthard en ingezaaid als groenberm. 

Klik op de pijl rechtsboven om de afbeelding vergroot te bekijken. De afbeelding geeft de aanleg weer van het ecoduct en fietsbrug Boslaan (N75) en verdere fietsingrepen in Dilsen-Stokkem. 

Ecoduct Dilserbos

Een ecoduct of een natuurbrug zorgt ervoor dat dieren veilig de weg kunnen oversteken en natuurgebieden met elkaar verbonden blijven. 

Project tegen versnippering: Op sommige plaatsen verstoren of ‘versnipperen’ gewest- en snelwegen gebieden met waardevolle fauna en flora. Om die leefgebieden opnieuw met elkaar te verbieden zijn er ‘ontsnipperende’ maatregelen nodig. Vlaanderen zet al lang in op ecologische ontsnippering. In 2020 werd bijkomend het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) goedgekeurd, met daarin 15 prioritaire knelpunten. 

Een van de knelpunten is de Boslaan in Lanklaar, waar de gewestweg natuur- en bosgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen versnippert. Over de Boslaan komt er daarom een ecoduct, op ongeveer 600 meter van de toekomstige fietsbrug, in de richting van As. Op het ecoduct “Ecoduct Dilserbos” zal ook ruimte zijn voor zachte recreatie (voornamelijk wandelaars).  Voor de financiering ervan wordt geput uit de middelen van het Relanceplan van de Vlaamse Regering. 

Opvallende natuurbrug

Zoals op andere locaties zal het ecoduct over de Boslaan in Lanklaar opvallen. Een ecoduct is geen doorsnee brug en moet stevig gebouwd zijn. Om bovendien doeltreffend te zijn, moet een ecoduct voldoende breed zijn. Het ecoduct in Lanklaar wordt 60 meter breed, waarvan 55 meter bestemd voor natuurzone en 5 meter voor recreatief gebruik. 

De overbrugging over de Boslaan beslaat ongeveer 2 keer 15 meter. Conceptueel gaat het om een plaatbrug: een brug uit prefab of ter plaatste gestorte betonplaten. In het midden op de Boslaan komt een centrale steun en aan weerszijden een landhoofd. 

Qua uitzicht zal het aansluiten op de omringende natuur. Aan weerskanten van de Boslaan komen er taluds die de aanloop naar het ecoduct maken. Belangrijk is ook de afscheiding tussen de ecologische en recreatieve zone op de brug, die met een stronkenwal zal worden gerealiseerd.

Eerder al werden de nodige geleidingen, zoals ecorasters, langs de Boslaan geplaatst. Zo worden overstekende dieren straks naar het ecoduct geleid.

Timing en impact?

Stand van zaken

Voorontwerp

De voorbije jaren maakten de projectpartners werk van een gedragen en globale visie. De verschillende dossiers zijn ondertussen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, samengevat in een zogenaamde unieke verantwoordingsnota. 

Gebundeld omgevingsvergunningsdossier

In 2022 zetten we concrete stappen in de procedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag. Omwille van de (geografische) samenhang wordt alles gebundeld in een gezamenlijk dossier, met daarin dus het ecoduct Dilserbos, de fietsbrug Sparrendal, de fietsroute Hoeveweg – Lieve Moenssenslaan en de opbraak van de fietspaden langs de Pannenhuisstraat. Het fietsoversteekpunt op de Pannenhuisstraat is niet vergunningsplichtig en wordt eerder opgestart. 

Parallel lopen de procedures voor de opmaak van de ontwerp- en aanbestedingsdossiers. Tegen de zomer zou de aannemer gekend moeten zijn. 

Start werken in 2023

De uitvoering op het terrein is afhankelijk van de bovenvermelde procedures. Lopen die volgens plan, dan kunnen de werken begin 2023 opstarten. De verschillende projecten zullen in tijd en ruimte op elkaar worden afgestemd. Concrete informatie over de uitvoering en de minderhinder-principes volgen later. 

Gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU 

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU met middelen toegekend aan het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan (Actie VV105 Ontsnipperen Vlaams landschap). 

Het toekomstbeeld

Klik op de pijl rechtsboven om het ontwerp vergroot te bekijken. 

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg

Contactformulier