Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotonde Fabiola wordt ovonde met vijf fietstunnels

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N10
N15

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de Aarschotbaan en de Liersesteenweg (N10) tussen de Wouwerstraat in Heist-op-den-Berg en de Houwstraat in Berlaar herinrichten. Er komt een nieuwe riolering en vrijliggende fietspaden langs de N10. Op de kruising met de Mechelsesteenweg (N15) wordt de bestaande fabiolarotonde omgebouwd tot een ovonde met fietstunnels. Meer informatie hierover vind je hieronder terug. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Een overzicht van de vier deelprojecten vind je op deze pagina.

Wat en waarom?

Projectzone

De rotonde Fabiola, genoemd naar de vroegere dancing aan het kruispunt, ligt op de kruising van de Liersesteenweg (N10) met de Mechelsesteenweg (N15). Naast een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar bekeek Wegen en Verkeer meteen ook de kruispunten op het traject.

Voor dit deelproject strekt de projectzone zich uit van het kruispunt met de Houwstraat in Berlaar tot en met de kruising met de Wouwerstraat in Heist-op-den-Berg. De rotonde Fabiola zal volledig opnieuw worden ingericht.

Ovale rotonde verbetert verkeersveiligheid en doorstroming

De huidige rotonde is een gevaarlijk punt voor de vele fietsers die dagelijks passeren. Bovendien verwachten we in de toekomst doorstromingsproblemen op de bestaande rotonde als de nieuwe industriezone aan de zuidzijde uitgebouwd wordt.

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming fors te verbeteren kozen we voor een grote ovale rotonde met twee rijstroken, ook wel ‘turborotonde’ genoemd.

Wat is een turborotonde?

Een turborotonde is een speciaal vormgegeven rotonde met twee rijstroken, waar u al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen. Zo zijn er geen weefbewegingen meer nodig op de rotonde. De turborotonde is veiliger ten opzichte van een standaard-tweestrooksrotonde en even veilig als een rotonde met één rijstrook. De doorstroming is beter dan bij de andere rotonde-varianten.

De Liersesteenweg sluit aan beide zijden aan op de ovonde met twee rijstroken in elke rijrichting. De Mechelsesteenweg sluit dan weer aan op de ovonde met telkens twee rijstroken voor het verkeer dat de ovonde oprijdt en één rijstrook voor het verkeer dat de ovonde verlaat.

Ontwerpplan ovonde fabiola

Vijfde tak ontsluit de industriezone

De ovonde krijgt een vijfde tak die aansluit op de Wouwerstraat, de toekomstige Colruyt-site. Deze ontsluitingsweg heeft telkens een rijstrook om de ovonde op en af te rijden en zal dienstdoen als hoofdtoegang voor de toekomstige KMO-zone. Daarnaast blijft de aansluiting van de Wouwerstraat met de N10 voor uitrijdend verkeer behouden. Het geheel van deze aanpassingen zorgt voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de KMO-zone.

Fietstunnels verhogen veiligheid voor zachte weggebruikers

Samen met de rotonde wordt ook de hele fietsinfrastructuur vernieuwd. We kozen voor de aanleg van fietstunnels zodat het auto- en vrachtverkeer en de fietsers elkaar niet meer moeten kruisen. Dit verhoogt de veiligheid van de zachte weggebruikers enorm. De tunnels zijn bovendien zo ontworpen dat er veel lichtinval is, wat zorgt voor een aangenamere beleving.

In totaal worden er vijf fietstunnels aangelegd. De fietspaden komen samen in een plein in het midden van de ovonde. Zo kunnen fietsers vanuit dit plein hun route verderzetten in elke richting, zonder één keer de rijweg te moeten oversteken.

Zowel de fietstunnels als de fietspaden langs de N10 richting Begijnendijk en de Mechelsesteenweg zijn dubbelrichtingsfietspaden. De tunnel en het fietspad langs de N10 richting Berlaar zijn éénrichtingsfietspaden omwille van de aansluiting met de éénrichtingsfietspaden op de Liersesteenweg richting Berlaar.

Vernieuwing fietspaden en riolering N10

Veiligere fietspaden langs Liersesteenweg/Aarschotbaan

Samen met de herinrichting van de rotonde vernieuwen we ook de N10 tussen de Wouwerstraat en de Houwstraat. Er komen nieuwe fietspaden, die gescheiden zullen liggen van de rijweg. De enkelrichtingsfietspaden zijn minstens 2m breed, de dubbelrichtingsfietspaden minimaal 2m50. In de meeste gevallen zal het fietspad achter de bestaande berm of gracht komen te liggen. Op de plaatsen waar er niet voldoende ruimte is, worden de fietspaden verhoogd aangelegd en komt er waar mogelijk een groenstrook tussen fietspad en rijweg.

Fietsveiligheid op kop in de regio

De herinrichting van de rotonde Fabiola kadert in een groter project voor de volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject van meer dan 10 km loopt van het kruispunt met Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk. Een berm of gracht scheidt de nieuwe fietspaden van de rijweg waardoor de fietsveiligheid sterk verhoogt. Meer informatie hierover vindt u hier terug.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien we gaan werken aan het fietspad, maken we van de gelegenheid gebruik om meteen een grondige vernieuwing van de riolering uit te voeren. De rioolbeheerders leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Elk gebouw langs de N10 krijgt dan een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren.

We behouden zoveel mogelijk de bestaande grachten voor het regenwater en leggen bijkomende grachten en buffers aan ter hoogte van de ontsluitingsweg. Die zijn beter voor het geleidelijk afvloeien van het water. Daardoor voorkomen we wateroverlast in de lager gelegen gebieden in de buurt van de N10. De grachten kunnen ook meer water opvangen dan ingegraven rioleringsbuizen en zorgen ervoor dat het water niet te snel naar de laaggelegen gebieden stroomt.

Timing en impact?

Nutswerken liggen stil

Het bouwrijp maken van het terrein gebeurde in februari 2022. De voorbereidende nutswerken zijn aansluitend gestart. Omwille van noodzakelijke grondverwervingen die nog niet zijn afgerond ter hoogte van de rotonde, werden de nutswerken stilgelegd voor de kerstvakantie van 2022. De gesprekken voor de grondverwervingen zijn nog steeds lopende. De nutswerken zullen daardoor pas ten vroegste in de loop van 2024 worden hervat. Zodra de datum van heropstart bekend is, communiceren we hierover.

Omgevingsvergunning en start hoofdwerken

In januari 2023 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de nabijgelegen SPAR-site vernietigd door de Raad van State. De omgevingsvergunning voor de hoofdwerken is gebaseerd op dit RUP en werd bijgevolg ook vernietigd door de Raad van Vergunningsbetwistingen in juli 2023. Ondertussen paste de gemeente Heist-op-den-Berg het RUP aan en werd de nieuwe versie goedgekeurd. Op de website van de gemeente kan je hierover meer info terugvinden. 

Het bekomen van een nieuwe vergunning is cruciaal voor de heropstart van de werken. Maar die procedure zal langer duren dan aanvankelijk ingeschat. Zo moeten we voor de aanpassingen die nodig zijn in het dossier een nieuw openbaar onderzoek organiseren. Dat is een extra procedurele stap die initieel niet op de planning stond.

Naast de aanpassingen op basis van het nieuwe RUP, moet ook de impactstudie aangevuld worden aan de hand van de huidige regelgeving. Het belangrijkste element uit die studie is de bemaling, het oppompen van grondwater, dat moet gebeuren voor de werken. Indien het grondwater verontreinigd is, moeten we het uiteraard eerst zuiveren. De aanvraag voor zo’n waterzuivering wordt nu mee opgenomen in het vergunningsdossier.

Zodra we een nieuwe omgevingsvergunning krijgen, kunnen de hoofdwerken starten. Vermoedelijk in de loop van het voorjaar van 2024.

Meer informatie over de planning, de aanpak van de hoofdwerken (aanleg ovonde en fietspaden) en de bijhorende omleidingen vindt u later onder 'Actuele hinder'.