Overslaan en naar de inhoud gaan

Studieopdracht en participatie

Studieopdracht en participatie

Datum

Status

Gestart

Provincie

Plaats

Weg

R71

Studieopdracht en participatie

Voorafgaand aan de oplossing voor het kruispunt van de Elfde-Liniestraat met de Grote Ring werd een intensieve studieopdracht doorlopen. Createlli staat in voor de participatie. Arcadis is verantwoordelijk voor de studieopdracht.

Onderzoeksfase: najaar 2020

In de eerste fase (de ‘Onderzoeksfase’) gebeurde het (ruimtelijk, verkeerskundig, …) onderzoek waarbij een aantal oplossingsrichtingen onderzocht, afgewogen en besproken werden. Burgers konden hun mening geven via een digitale bevraging en tijdens interviews en workshops. Er werd onder meer gepolst naar de problemen die men ondervindt aan het kruispunt en naar een mogelijke locatie voor een fiets- en voetgangerstunnel.

De resultaten die hieruit voortvloeien, leidden tot een aantal varianten. Lees hier een synthese van de feedback die we verzamelden in het najaar van 2020. 408 personen namen deel aan de bevraging en interviews. 

Ontwerpfase: 2021

VOORKEURSALTERNATIEF: FIETS- EN VOETGANGERSTUNNELS 

De rijke input van de participatie, overleg met de Stad Hasselt en andere stakeholders leidde tot 4 alternatieven voor de fietstunnel. Het projectteam legde de 4 alternatieven voor aan de stakeholders en het brede publiek, en legt nu het concept van het voorkeursalternatief voor. 

Bekijk de presentatie van het digitale infomoment (28/06/2021) over de alternatieven en het voorkeursalternatief hier

Er werd verder gewerkt aan een ontwerp met een fiets- en voetgangerstunnel die aan de westkant van het kruispunt onder de Grote Ring zou lopen. Het kruispunt voor gemotoriseerd verkeer zou daarbij op de huidige hoogte blijven liggen. Ook aan de noordzijde werd er onder de Elfde-Liestraat een fiets- en voetgangerstunnel voorzien langsheen de Grote Ring.

Vergunning en aanbesteding voorkeursontwerp: 2022

In 2022 werden de budgetten vrijgemaakt voor realisatie. Het studiebureau finaliseerde het ontwerp van de tunnels en het Agentschap Wegen en Verkeer diende de vergunningsaanvraag in en lanceerde de aanbesteding voor de uitvoering.

Hier dook echter een groot probleem op. De bouw van de tunnels blijkt uiteindelijk een veelvoud van de voorziene budgetten te kosten. Dit is zowel voor AWV als voor de rioolbeheerders niet haalbaar. De kosten voor de bouw zijn vooral om 2 redenen veel hoger:

 • Enerzijds liggen de fietstunnels volledig in het grondwater. Dat vraagt erg dure ondergrondse constructies.
 • Anderzijds zijn de prijzen van materiaal en lonen sterk gestegen.

Er werden dus geen offertes ingediend waar het Agentschap Wegen en Verkeer mee verder kan naar de fase van uitvoering. 

Op zoek naar een haalbare oplossing: 2022 - 2023

Sinds november 2022 ging het studiebureau op zoek naar een haalbare oplossing om het kruispunt veiliger en vlotter te maken. Het team onderzocht:

 • enerzijds een fietstunnel die minder diep zou liggen, met een ophoging van het kruispunt voor gemotoriseerd vervoer;
 • anderzijds een fietsbrug zodat het huidige kruispunt op hetzelfde niveau kan blijven.

Na grondig onderzoek legde het studieteam beide alternatieven voor aan de projectstuurgroep met belangrijke stakeholders en financierende overheden van het project. De projectstuurgroep koos in februari 2023 uiteindelijk voor de fietsbrug aan de westkant van het kruispunt. 

De keuze voor een fietsbrug viel onder andere om volgende redenen, in vergelijking met een fietstunnel gecombineerd met opgehoogd kruispunt:

 • Een fietsbrug heeft een beperkte impact ondergronds. Er zijn bijvoorbeeld geen grootschalige aanpassingen aan rioleringen en andere nutsleidingen nodig.
 • Met een fietsbrug kunnen de bestaande bomen grotendeels behouden blijven en is er ruimte voor meer groen.
 • Bij een fietsbrug moeten er geen of weinig grondverwervingen gebeuren op aanpalende percelen.
 • Een fietsbrug geeft een veiliger gevoel, door de open structuur.
 • Een fietsbrug aan de westelijke kant kan tegelijk een voetgangersbrug vormen ter hoogte van de bushalte en de winkels langs de buitenring; op een plaats dus waar er veel voetgangersverkeer de R71 kruist.
 • De oost-west relatie langs de buitenzijde van de Grote Ring voor fietsers blijft mogelijk zoals vandaag. Bij de oplossing met een fietstunnel is er een omrijfactor via de Vissersstraat en de Zeilstraat, aangezien een bijkomende oost-west tunnel de raming nog hoger doet oplopen. 
 • Een fietsbrug kan ontworpen worden als een architecturaal element die de plek een eigen identiteit geeft.
 • Een fietsbrug heeft quasi geen impact op de aanleg van een toekomstige trambusbaan door de Elfde-Liniestraat en langs de R71.
 • De werken voor de aanleg van een fietsbrug veroorzaken veel minder hinder dan een verhoging van het kruispunt.
 • De raming van een fietsbrug past binnen het beschikbare budget van AWV.
 • De voordelen van een fietstunnel, namelijk een kortere fietsverbinding en een beperkter hoogteverschil, wegen te weinig door in vergelijking met de voordelen van een fietsbrug.

Vergunning, ontwerp en plannen: inloopmoment 7 september 2023 

In juli werd de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend. Het Departement Omgeving heeft het openbaar onderzoek tussen 12 augustus en 10 september gehouden. In het kader van dat onderzoek vond op 7 september 2023 een inloopmoment plaats op de PXL-campus Elfde-Linie. Een 40-tal aanwezigen informeerden zich er over het ontwerp en de plannen van de verbindende fiets- en voetgangersbrug.